مشاوره و آمــوزش

راهبران پترو پیمان به عنوان یک شرکت مدیریتی-مهندسی، خدمات مشاوره ای و آموزشی را با تکیه بر تجارب دانشگاهی، پژوهشی، و عملی خود در سطح ملی و بین المللی با هدف خلق ارزش پایدار ارائه می نماید. این خدمات که در چارچوب رویکردی مسئله-محور و نتیجه گرا طراحی و عرضه می‌شوند، به عنوان مکمل و پشتیبان سایر محصولات و خدمات در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند. خدمات تخصصی مشاوره مدیریت در حوزه های حکمرانی سازمانی، طراحی ساختار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تغییر، مدیریت تحول دیجیتال از اصلی ترین شایستگی ها و حوزه های پژوهشی مدیران شرکت طی همکاری با شرکای داخلی و بین المللی می باشند. جهت مراجعه متقاضیان محترم، بسته های تخصصی زیر قابل ارائه گشته اند: